Business and Marketing Consulting

Úvod

Elite Development s.r.o. je dynamická spoločnosť s viac ako dvojročním pôsobením na slovenskom trhu. Spoločnosť Elite Development s.r.o. si plne uvedomuje dôležitosť svojich pracovníkov, a preto svoju filozofiu smerom dovnútra organizácie zamerala predovšetkým na ich spokojnosť s vytvorenými pracovnými podmienkami a na ich neustále vzdelávanie a osobný rozvoj.
Každá spoločnosť sa snaží v záujme rozvoja/rastu odhaľovať svoje slabé stránky a hľadať spôsoby ich odstránenia. Optimálne nastavenie organizácie tak, aby mohla dosahovať svoje ciele a udržiavala si konkurencieschopnú výkonnosť vo veľkej miere závisí od nastavenia jednotlivých procesov, zosúladenia väzieb medzi nimi a správnom nastavení organizačnej štruktúry podporujúcej tieto procesy. Našou úlohou je navrhnúť čo najlepší model fungovania spoločnosti (alebo jej jednotlivých oblastí) a pomôcť vytvoriť  v spoločnosti taký nástroj riadenia, ktorý dokáže tento model podporovať a následne vytvoriť predpoklady pre jeho rozvoj. Využívame na to nástroje vytvárania Procesných modelov vyššej úrovne, Controllingu a  Manažérskeho výkazníctva, pomocou ktorých vytvárame modely výkonnosti spoločnosti a identifikujeme „úzke miesta“. Samozrejme, následne navrhujeme akčné plány implementácie a garantujeme odbornosť riešenia.